Progresivní technologie a systémy pro energetiku
Důvod založení centra

Energetika je klíčovým odvětvím z hlediska dalšího rozvoje všech vyspělých světových ekonomik. Současně ale významným způsobem zasahuje do životního prostředí jak z hlediska lokálního, tak i globálního. Proto je jejímu rozvoji, zvyšování účinnosti i potlačování negativních vlivů na životní prostředí věnována mimořádná pozornost. Proto byla na základě Evropské energetické charty z roku 1991 vypracována Dohoda k Energetické chartě, která představuje právně závazný mnohostranný dokument, jediný svého druhu specificky řešící mezivládní spolupráci v energetickém sektoru. Dohoda k Energetické chartě a Protokol Energetické charty o energetických úsporách a souvisejících ekologických hlediscích byly přijaty v r. 1994 v Lisabonu a jménem České republiky podepsány v Lisabonu v r. 1995. Dohoda i Protokol vstoupily v platnost dne 16. dubna 1998 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 372/1999 Sb. a 373/1999 Sb., částka 112). Základním cílem Dohody je posílit právní rámec v energetických otázkách vytvořením prostoru pro uplatňování pravidel, která budou všechny zúčastněné vlády dodržovat, a tak minimalizovat rizika spojená s investováním a obchodem vztahujícím se k energetice. Česká republika se v současnosti nachází v procesu naplňování Energetické charty, která napomáhá oprávněné potřebě zajistit základy pro energetickou spolupráci mezi státy evropského kontinentu. Téma a cíle projektu centra 1M "Progresivní technologie a systémy pro energetiku" na období 2006 až 2009 jsou plně v souladu se zmíněnými požadavky Dohody k Energetické chartě při snižování negativních vlivů energetického cyklu jak výroby tak také spotřeby energie na životní prostředí.

Potřebnost a účelnost Výzkumného centra 1M – „ Progresivní technologie a systémy pro energetiku“ spočívá zejména v jeho aktuálnosti a návaznosti na vyhlášený program Obnovy uhelných bloků české energetiky, vyhlášený v první polovině tohoto roku ČEZ, a.s. Realizací projektu budou naplněny deklarované cíle Národního programu výzkumu ČR i směry výzkumu Rámcových programů EU zejména tím, že výsledky bádání budou rychle přenositelné do průmyslové sféry a ke konečným uživatelům. Aby nedošlo na výzkumných pracovištích VŠ k odchýlení od stanového programu, byly do řešitelských týmů a do Rady Centra přizváni zástupci renomovaných výrobců energetických zařízení, kteří budou v průběhu řešení provádět nejen kontrolu přenositelnosti výsledků, ale umožní i novým studentům a doktorandům využívat jejich vlastní laboratoře a zkušebny i výrobní zařízení včetně provozu elektráren. Hlavní náplň činnosti centra PTSE je zaměřena nejen na zlepšování energetické účinnosti elektrárenských oběhů i jednotlivých součástí elektrárny jako celku, ale jednotlivé získané poznatky a zvládnuté teoretické i praktické postupy, metody a technologie se nepřímo odrazí i na zkvalitnění návrhu a tím zvýšení účinnosti také strojů při současném šetrném využíváním přírodních zdrojů. Současně bude sledován světový vývoj i v oblastech z tématikou PTSE úzce související, jako např. rozvoj alternativních, netradičních a progresivních způsobu výroby nenergií i jejich efektivního užití.

Řešená problematika je v souladu s „Dlouhodobými směry výzkumu“ v bodech 1., 3., 4., 5. a 6., schválené vládou ČR 1.6.2005 v UV č.661.

Druhým zásadním důvodem, který vede k založení centra PTSE je nutná generační obměna odborníků na všech úrovních, počínaje pracovníky schopnými pracovat ve výzkumu a vývoji přes konstruktéry a technology až pro provozní personál. Je nutné vychovat generaci řídicích pracovníků, která kromě ekonomického a manažerského vzdělání bude mít i dostatečný přehled o technických a technologických otázkách energetiky a naopak odborníky z oblasti energetiky seznámit se základy ekonomiky a managementu. Proto bude do činnosti centra PTSE zapojeno i nadstandardní množství studentů doktorských a magisterských studijních programů, a to jak přímo jakožto členy řešitelského týmu, tak i nepřímo prostřednictvím výukových programů a specializovaných kurzů a seminářů pořádaných a lektorsky zajišťovaných pracovníky centra.

Zdůvodnění, jak bude založením centra dosaženo kvalitativně lepších podmínek pro výzkumnou činnost pracovišť sdružených v centru, než kdyby tato výzkumná pracoviště byla financována odděleně

Do činnosti centra budou zapojena všechna špičková pracoviště v ČR podílející se významným způsobem na řešení problematiky energetiky nebo s energetikou úzce související. Budou to: Ústav mechaniky tekutin a energetiky ČVUT v Praze FS, Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava, ZČE v Plzni fakulty elektrotechnická i strojní, TU v Liberci, fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií a ÚJV Řež, a.s., divize Energoprojekt. Prostřednictvím společného pracoviště s ČVUT v Praze FS bude do projektu zapojena i aerodynamická laboratoř Ústavu termomechaniky AV ČR. Jednotlivá zúčastněná pracoviště působí v oboru již dlouhodobě a jsou zde proto soustředěny týmy špičkových odborníků i velmi dobře vybavené laboratoře. Rozsah problematiky oboru energetika je ovšem tak široký, že žádné z pracovišť jej není schopno vlastními silami pokrýt na nejvyšší úrovni v celé šíři. Proto se jejich zaměření do jisté míry specializovalo jak z důvodů personálních, tak i vzhledem k návaznosti na odběratele jejich výsledků, tj. především na velké průmyslové podniky. V podmínkách centra se tento fakt projeví tak, že zde budou sdružena pracoviště, jejichž vybavení se vzájemně doplňuje. Z dlouhodobého hlediska tak založení centra umožní i koordinaci dalšího rozvoje pracovišť tak, aby např. při budování laboratoří nedocházelo k duplicitám, a bude také usnadněno případné využití již existujících laboratoří pracovníky partnerských organizací.


Valid HTML 4.01 Transitional