Progresivní technologie a systémy pro energetiku
V001
Cílem je analyzovat rozhodující uzly oběhů parních elektráren, provést porovnání různých typů parních oběhů a formulovat jasná kritéria nutná pro dosažení co nejvyšší účinnosti elektrárny.

Hlavní řešitel: ČVUT

Základním krokem při rekonstrukcích stávajících i návrzích nových energetických parních bloků velkých výkonů je optimalizace jejich tepelného schématu s reflexi nejmodernějších poznatků. Existuje celá řada technických variant a možností, jak toto schéma navrhnout. Zásadní otázkou je při tom volba parametrů pracovního media, která je rozhodující pro dosažení max. účinnosti při daných technických a ekonomických možnostech. Z toho vyplývá široké spektrum úloh, které je třeba řešit. Zvýšení čisté účinnosti tepelných oběhů parních elektráren ze stávajícího průměru EU cca 35% na dnes dosahované špičkové hodnoty blízké 50% a výhledově i dále představuje značný potenciál pro úsporu primárních energetických zdrojů a tím i pro snížení dopadů provozu parních elektráren na životní prostředí


Valid HTML 4.01 Transitional