Progresivní technologie a systémy pro energetiku
V004
Soustředění poznatků o netradičních, alternativních a perspektivních zdrojích energií, jejich ekologickém využívání a dopadech energetiky na životní prostředí, vytvoření informačního centra pro nejširší okruh uživatelů.

Hlavní řešitel: ČVUT, ZČU, TU Liberec, VŠB, ÚJV

Etapa 1 - Alternativní zdroje

V rámci Centra PTSE bude vytvořena expertní a poradenská základna zabývající se problematikou dopadů energetiky na životní prostředí, alternativních a obnovitelných energetických zdrojů i efektivní spotřeby energií přístupná pro širokou laickou i odbornou veřejnost, vzdělávací instituce, státní správu atd.

Etapa 2 - Vodíkové hospodářství

Využití vodíku jako čistého paliva v energetice ČR po roce 2040 – 45, tj. po vyčerpání hlavních těžitelných zásob hnědého energetického uhlí je jednou z perspektivních možností budoucí skladby energetických zdrojů ČR. Přímé spalování vodíku s kyslíkem v proudu páry v Rankin-Clausiově cyklu umožňuje koncepci elektráren s účinností přesahující 65% při nulové produkci škodlivých emisí (CO2, SO2, NOx). V tomto směru byly již od 90. let zahájeny intenzivní výzkumné , vývojové a projekční práce u všech hlavních světových výrobců energetických zařízení. Další zvýšení účinnosti těchto zdrojů na úroveň 75 – 80 % je možné s využitím vodíkových palivových článků SOFC (s pevným elektrolytem) v tzv. hybridních systémech. Významným přínosem vodíkové energetiky je též zvýšení stupně využití obnovitelných zdrojů při výrobě vodíku (možnost akumulace) i jaderné energetiky s vysokoteplotními reaktory umožňující výrobu vodíku i kyslíku termochemickým rozkladem vody.


Valid HTML 4.01 Transitional