Progresivní technologie a systémy pro energetiku
V101
Souhrn kvalitativních parametrů uhlí pro nové bloky.

Hlavní řešitel: VŠB

Moderní uhelné bloky velkých výkonů budou v dalším desetiletí základem energetického systému. Hlavními požadavky budou efektivita, spolehlivost a ekologická přijatelnost. Budou muset proto být „šity na míru“ spalovanému palivu. Bude zapotřebí kvalifikovaně definovat uhlí, určené pro nové a vysoce účinné bloky a to nejen standartním způsobem, ale bude neobyčejně cenné stanovit parametry, určující jejich … vlastnosti. Touto problematikou se před více než dvaceti lety začali zabývat pracovníci EGÚ, bohužel práce byly zastaveny a nepokračovaly. Pro tyto účely bude vybudován experimentální stend (pádová trubka), jehož koncepce je nyní ujasňována a který bude svým technickým vybavením odpovídat současným požadavkům. Je ujednána spolupráce s bývalými pracovníky EGÚ. Dokonalá znalost relevantních parametrů paliva bude velice cenná pro budoucího dodavatele bloku, vznikne nové specializované univerzitní pracoviště a plánovaná účast studentů na experimentálních zkouškách podpoří zájem o studium.


Valid HTML 4.01 Transitional