Progresivní technologie a systémy pro energetiku
V201
Výzkum prouděním vybuzených vibrací elementů energetických zařízení. Optimalizace zařízení s cílem eliminovat tyto nežádoucí vibrace.

Hlavní řešitel: ZČU

Budou vypracovány matematické modely pro simulace proudem vybuzených vibrací těles tekutinově zavazbené soustavy s aplikacemi na trubkové svazky, kaskády lopatek turbostrojů, ventily, popř další (dosud se tyto výpočty neprovádějí, nejblíže k nim mají stabilitní výpočty). Výsledky simulací budou porovnány s vlastními experimentálními výsledky dosaženými měřeními v aerodynamických tunelech při použití buď stávající mechatronické metody u lineárních systémů nebo metody Force State Mapping u nelineárních modelů. Bude dobudována experimentální základna z hlediska přístrojového vybavení. Jmenovitě se jedná o pořízení bezdotykového vibrometru. Aplikací matematického modelu pro vibrace na požadované případy budou navržena opatření jejichž účelem je potlačení nežádoucího kmitání. Na základě získaných poznatků bude provedena analýza a numerické pevnostní a pružnostní výpočty vibrací lopatek, resp. lopatkového věnce turbíny i dalších částí stroje.


Valid HTML 4.01 Transitional