Progresivní technologie a systémy pro energetiku
V301
Komplexní zajištění spolehlivosti

Hlavní řešitel: TU Liberec

V rámci komplexního zajištění spolehlivosti bude řešena implementace procesů spolehlivosti ve všech fázích životního cyklu energetického bloku, tj. od etapy návrhu bloku do etapy jeho likvidace. Základním řídicím procesem je management spolehlivosti pod který budou spadat speciální techniky spolehlivosti a postupy pro zajištění udržovatelnosti a požadované životnosti zařízení energetického bloku.

Hlavní výsledky:

1) management spolehlivosti. Již v etapě úvah o výstavbě nového energetického bloku je třeba vytvořit systém managementu spolehlivosti jako nedílnou součást QA (zajištění jakosti) tak, aby jednoznačně generoval vhodné procesy a postupy pro zabezpečení inherentní spolehlivosti zařízení (tj. spolehlivosti vnesené do zařízení formou precizního návrhu a výroby). Management spolehlivosti bude vytvořen na základě tvůrčí aplikace zásad obsažených v mezinárodních standardech ČSN IEC 60300-x. Výsledkem je zpracování metodiky požadavků na spolehlivost zařízení energetického bloku a způsobu jejího zajištění.

2) metody spolehlivosti a její predikce. Při návrhu zařízení je cílem nízká pravděpodobnost ztráty funkceschopnosti. Kombinací různých metod z oboru spolehlivosti (RBD, FMECA, FTA, Markovovy procesy, ...) se optimalizuje jednak strukturní spolehlivost bloku (zálohování výměníků, napájecích a kondenzátních čerpadel, rozvodů, ...) a dále bezporuchovost jednotlivých komponent zařízení bloku. Výsledkem je predikce provozní spolehlivosti zařízení energetického bloku.

Využitelnost výsledků:

Hodnocení technické využitelnosti bloku a ekonomické posouzení jeho konkurenceschopnosti.

3) udržovatelnost a životnost. Při délce doby životního cyklu energetického bloku lze očekávat, že náklady na provoz a údržbu budou řádově srovnatelné či vyšší než náklady na jeho výstavbu. Budou proto navrženy vhodné požadavky na udržovatelnost a sledování životnosti bloku. Toto lze řešit v rámci spolehlivosti aplikací metod RCM (Reliability Centred Maintenance), resp. RRM (Risk and Reliability Management) a životnosti vybraných zařízení na základě statistického sledování jejich poruchovosti. Součástí tohoto procesu je i požadavek na tvorbu databází údržby a systémů sledování spolehlivosti.


Valid HTML 4.01 Transitional